پلی ران (اتصال معمولی)
021-76502424
amjad1155@yahoo.com